Produkty a služby
Výroba koksu

Koksárenské baterie

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek je schopen připravit různé typy koksárenských baterií a pokusných koksovacích pecí ve vazbě na rozměry komory a způsob otápění či odtahy spalin. V minulosti byly řešeny tyto typy baterií:

 • Klasické koksárenské baterie

COBS5-HP se sypným provozem, výška komory 5,0m

COBS7-HP velkoprostorová se sypným provozem, výška komory 7,1m

COBP1-HP s pěchovacím provozem, výška komory 3,6m (šířka komory 0,44m)

COBP2-HP s pěchovacím provozem, výška komory 3,5m (šířka komory 0,515m)

COBP5.5-HP s pěchovacím provozem, výška komory 5,5m

 • Baterie typu Heat Recovery /Non Recovery/

HR baterie s výškou komory 2,66m ve vrcholu klenby a šířkou komory 2,75m se spodním odtahem spalin včetně kompletní energetické části pro využití tepla spalin k výrobě páry nebo elektrické energie.

 • Pokusné koksovací pece

PO750-HP pro cca 750 kg uhelné vsázky, spalovací komora, plynočistírna a směsná komora. Sypný způsob plnění pokusné koksovací pece.

PO500-HP pro cca 500 kg uhelné vsázky, dopalování surového koksárenského plynu. Pěchovaný i sypný způsob plnění pokusné koksovací pece.

PO60-HP pro cca 60 kg uhelné vsázky, spalovací komora, plynočistírna a směsná komora. Pěchovaný i sypný způsob plnění pokusné koksovací pece.

Hašení koksu

 • Vestavba hasicí věže WQ20-HP slouží pro snížení emise tuhých znečišťujících látek z hasicí věže do ovzduší pod hranici BAT limitů (20g/tcks)

Laboratorní přístroje – Dasfos

 • Systém RF – 33 pro stanovení reaktivity a pevnosti koksu zkouškou CRI – CSR
 • Systém RF – 33/KK pro výrobu 10 kg koksu a stanovení vlastností koksu zkouškou CRI – CSR
 • Systém RF – 33/TV pro stanovení vlastností koksu  zkouškou CRI – CSR s termováhou s reprodukovatelnosti   0,5 g.
 • Plastometr PF – 22 – Gieselerův plastometr podle  ASTM D 2639
 • Dilatometr DF – 7 – podle norem ISO 349, DIN 739, ISO 8264
Tepelně technické služby

Dohled při vyzdívání koksárenských baterií

 • Technický dozor při realizaci žáruvzdorných vyzdívek dle projektové dokumentace
 • Technický dozor při montáži technologického zařízení navazujícího na žáruvzdorné zdivo
 • Dozor při komplexních zkouškách a záběhovém provozu
 • Kontrolní činnost při přejímkách žáruvzdorného zdiva

Vysoušení a vytápění koksárenských baterií

 • Vysoušení a vytápění koksárenských baterií s použitím termočlánků s bezdrátovou technologií sběru dat
 • Laboratorní dilatometrické zkoušky a chemické složení žáruvzdorného zdiva
 • Vypracování vysoušecí křivky

Regulace kotvení kleštin koksárenských baterií

 • Kontrolní činnost při regulaci kotvení dle projektové dokumentace

Teplotní a tlaková regulace koksárenských baterií

 • Měření teplot, analýz spalin a seřízení tlakového režimu
 • Optimalizace tepelného režimu s ohledem na emise a stáří baterie

Audit koksárenských baterií

 • Proměření teplotních a tlakových poměrů
 • Měření analýz spalin
 • Měření těsnosti zdiva koksárenských baterií
 • Kontrola poškození zdiva komor a kouřových kanálů
Chemie

Nabízené služby v oblasti chemického průmyslu

 • Stanovení bilancí stávajících i nových technologií
 • Optimalizace technologických uzlů
 • Návrhy nových technologických aparátů

Nabízené technologické uzly

 • hrubá a jemná kondenzace
 • primární a koncové chlazení plynu
 • odloučení dehtu z koksárenského plynu (elektrostatické nebo mechanické filtry)
 • doprava plynu
 • vypíraní BTX uhlovodíku z koksárenského plynu
 • zpracování fenolčpavkových vod včetně biologické čistírně odpadních vod
 • technologie odsíření:
  • amoniakální
   • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,4 g/Nm3
   • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
   • Produktem odsíření je síra o čistotě 99,9 %
  • vakuumkarbonátová
   • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,1 g/Nm3
   • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
   • Produktem odsíření je kyseliny sírová o čistotě 94% popřípadě síra o čistotě 99,9 %
  • oxidační (Stretford).
   • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,05 g/Nm3
   • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
   • Produktem odsíření je síra o čistotě 99,9 %
Ekologie

Odprašování a odsiřování energetických zdrojů

 • Odprášování, DeSOx a DeNOx kotlů v elektrárnách a teplárnách na základě Licensorem zpracovaného Basic Designu

DeSOx a DeNOx – FlueFlex

Technologie FlueFlex  slouží k odsíření a denitrifikaci spalin z koksárenských baterií.  Technologie probíhá ve 2 hlavních krocích:

 • Snížení SO2 pro ochranu technologie DeNOx a dosažení požadované koncentrace SO2 > 30 mg/Nm3 pomocí polosuché čpavkové nebo vápenné
 • Denitrifikace pro dosažení koncentrace NOx > 30 mg/Nm3 pomocí konvenční katalytické metody (katalytický reaktor) nebo kombinovaného zařízení (společný filtr a katalytický reaktor, tkaninový filtr s implementovaným katalyzátorem).

tabulka-ekologie

BTP-HP Aquachemie (Biological Treatment Plant)

 • Návrh BČOV s reverzní osmózou pro dosažení až 70% zpětného využití odpadních vod

 

Hermetizace

Inženýrsko - dodavatelská činnost

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. získal v uplynulých letech bohaté zkušenosti v oblasti realizace staveb. Největší zakázky realizované naší společností přesáhly hodnotu 0,5 miliardy Kč a prokázaly schopnosti našeho inženýrsko-dodavatelského týmu zvládnout realizaci rozsahem velkých a současně technicky náročných staveb. Spojení technické úrovně projekčních týmů se zkušeností týmu inženýrských služeb nabízí investorům vyšší přidanou hodnotu ve schopnosti pružné reakce na podněty investora i všech fázích realizace stavby od tvorby projektové dokumentace až po etapu samotné výstavby a umožňují okamžité promítnutí nových podnětů zvyšující užitnou hodnotu stavby a představující úsporu vynaložených prostředků:

Rozsah našich služeb

 • Realizace staveb podle vlastní projektové dokumentace
 • Realizace staveb s projekčními týmy jiných organizací
 • Realizace staveb s přímou vazbou na zahraničního dodavatele podle jeho dokumentace
Projekční činnost a činnost ve výstavbě

Předprojekční příprava

 • Odborná pomoc při výběru pozemků, příprava smluv s majiteli pozemků, součinnost při zápisu na katastrálním úřadě
 • Zajištění potřebných průzkumů (hydrogeologický, výškopisné a polohopisné zaměření, pedologický, dendrologický, apod.)
 • Studie investičních záměrů

Projekční práce

 • Dokumentace EIA (zákon č.100/2001 Sb.) včetně zajištění projednání
 • Dokumentace IPPC (zákon č.76/2002 Sb.) včetně zajištění projednání
 • Dokumentace pro územní souhlas, územní rozhodnutí (vyhláška 501/2006 Sb.) včetně zajištění vydání územního rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení (vyhláška 499/2006 Sb.) včetně vydání stavebního povolení
 • Průkazy energetické náročnosti budov – PENB
 • Plán organizace výstavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele (i pro případy veřejných zakázek)
 • Dokumentace pro provedení stavby (vyhláška 499/2006 Sb.)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vypracování dokumentace „RedCorrect“
 • Veškeré dokumentace jsou zpracovávány autorizovanou osobou

Činnosti při výstavbě

 • Výkon autorského dozoru
 • Výkon technického dozoru investora
 • Zajištění Koordinátora BOZP na staveništi (zákon č.309/2006 Sb.)
 • Zpracování dokumentace pro uvádění technologie do provozu – provozní předpisy
 • Účast při nájezdu stavby – individuální a komplexní zkoušky, zkušební provoz
 • Příprava kolaudačního řízení včetně zapracování připomínek kolaudačního řízení
3D modelování, BIM

Projektování prochází v současné době nejen v ČR obdobím změny filozofie od 2D kreslení do 3D modelování. Naše firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. je v této oblasti velice aktivní a nabízí zpracování komplexních projektů ve 3D.

Používaný software pro 3D modelování

 • Advance Steel – ocelové konstrukce
 • Building Design Suite (Revit) – stavební část, TZB, elektro
 • AutoCAD Civil 3D – dopravní stavby
 • Plant Design Suite – potrubní systémy
 • Creo 2.0 (dříve ProEngineer) – technologické aparáty
 • E-plan – elektro

Používaný software pro koordinaci a kontrolu 3D modelů

 • Autodesk NavisWorks

BIM (Building Information Modeling)

 • Rozdíl mezi 3D modelem a BIM = informace (viz Prezentace „Naše cesta k BIM“)
 • 3D modely HPFM obsahují informace o materiálu, typu prvku, potrubní třídě apod.
 • Vypracování 4D modelu = 3D model obsahuje časovou osu (Timeliner)
 • Vypracování 5D modelu = k 4D modelu jsou doplněny náklady stavby